Skulemiljøutval

I Opplæringslova (§11-1a) står det: «Ved kvar grunnskule skal det vere eit skulemiljøutval. I skulemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skuleleiinga og kommunen vere representerte….Skulemiljøutvalet skal medverke til at skulen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktiv del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø…»

Ved Landro skule fungerer delar av SU som skulemiljøutval.