06.03.17

Referat fra FAU

Dato:                    6.3.2017

Tilstede:              Astrid Engeseth (2A/4A), Lise V. Sangolt (2A), Therese Jarlind (2B), Line Hovden (2B), Anita Vindenes (3A/5A), Ingunn Garlid (3A), Marit Landro (3B), Per Øyvind Stensager (6A), Marianne Lægreid (6A), Kjersti Angeltveit og Kristine Kjelkenes (7A), Barbara Bucker (7B) og Rektor Anita Vabø.

 

  1. Rektor informerer

Rektor informerte FAU om følgende saker;
– Utbygging går som planlagt. Skryt til Sartor Masin. Det er god stemning blandt elever og         lærere. Tett bygg til sommeren og nytt bygg forventes klart for innflytting etter juleferie   2017. I starten av 2018 starter rehabilitering av den eldste delen av skolen. Lærere flytter inn           i brakken mens dette arbeidet pågår. Forventet ferdigstillelse til sommeren 2018.

– Trivselslederprogrammet blir utvidet fra 2 – 4 dager i uken. Flere aktiviteter til alle.   Trivselsledere er flinke og tar godt vare på de minste elevene.

– Det har vært uenigheter mellom Nettbuss og skolen vedr. innkjøring av busser til den nye    bussløyfen. Det er nå kommet til enighet mellom skolen (kommunen) og Nettbuss slik at      bussene nå vil ta i bruk sløyfen ved skolestart og skoleslutt. Nytt informasjonsskriv sendes ut     til foresatte i løpet av denne uken. Elevene vil også få en opplæring i bruken av det nye          parkeringsanlegget (avstigning, parkering).

 

  1. Støtte til skitur og museumstur

FAU har støttet 7 klasse med inngangsbillett til Museumet i Telavåg, med kr. 125 pr pr elev.     For skoleåret 2016/2017 utgjør dette kr. 3.625,-.

 

Når det gjelder støtte til skidag – kommer skolen til å dekke utgifter både til transport og         heiskort til elevene, slik at den forespurte støtten fra FAU faller vekk.

 

  1. Bingo

Bingo utsettes til høsten 2017.

 

  1. Mini-disko

Mandag 27 mars, kl. 17.30 – 19.00

Gratis inngang.

1 vakt pr klasse – totalt 9 vakter.

Anita skaffer klasselister, lager invitasjon og skaffe DJ.

  1. klasse får ansvar for å handle inn det som trengs til kiosken.

 

  1. 17. mai

Arbeidet er i gang.

2 klasse har ansvar for programblad og skaffe sponsorer.

  1. klasse har ansvaret for leker og aktiviteter.
  2. klasse har ansvar for kafe /kiosk.

Eleverfra 7. klasse hjelper til i bodene.

 

  1. Eventuelt

– Gratis skoleskyss for elever 1-4 klasse fra Vindenes.

– Har spilt inn forslag om økt leskur / letak til SU.

– Samarbeidsmøte med Misje Skule.

– Eleverådet velger ut aktiviteter / bruk av tilskudd fra FAU på 8.000,-.

 

 

 

 

.