Elevrådet

I Opplæringslova (§ 11-2) står det: «Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skulen og arbeide for å skape godt lærings- og skulemiljø. Elevrådet skal også kunne uttale seg i og kome med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.»

Ved Landro skule er det to elevar frå kvar klasse frå 4.- til 7. som er med i Elevrådet. Leiarar i 2015 2016 er         i 7. kl. og dei to deltek også av og til i SU. Elevrådet har eit møte i kvar månad og elevrådskontakt frå lærarane er Hilde Askeland.