TSK – klasseleiing

«CATCH THEM BEING GOOD»!!!!!!!

 KVA ER TSK (TYDELEG, STØTTANDE OG FØREBUDD KLASSELEIING)

 • Program for grunnskulen.
 • Forebyggande/ ådferdsregulerande med vekt på positiv forsterking.
 • Eit program som skal auke medvitet om eigen åtferd i klasserommet.

Fremme sjølvkjensla/ redusere stress hos elevar og lærarar.

 •  Gi eleven meir kontroll over eigen åtferd og innlæring ved å gjere gode valg.
 •  Å auke grad av positiv forsterking.
 •  Å styrke tilhøvet mellom elev og lærar.
 •  Å gi eit verkty for å handtere og evaluere strategier for åtferdskorrigering.

DEN TYDELEGE LÆRAREN

 • Samsvar mellom kroppsspråk og utsegn
 • Har positive forventningar
 • Forsterker forventa åtferd
 • Rolig og konsekvent bruk av sanksjonar
 • Har ein åtferdsplan

 ÅTFERDSPLANEN BØR INNEHALDE

 • REGLAR
 • KONSEKVENSAR
 • POSITIV ANERKJENNING/ BELØNNING

REGLAR

Ha reglane, samt oversikt over belønning, godt synleg i klasserommet.
Klassereglane bør utformast saman med elevane.
Bruk tid på å lære inn og vedlikehalde reglar for åtferd.
Reglane blir endra ved behov.
Informasjon til foreldra.

KONSEKVENSAR

 • Nonverbal tilbakemelding ( blikk, nærhet, berøring)
 • Munnleg påminning, fokuser mot oppgåva.
 • Sitte ein annan plass i klasserommet 5 -10 min.
 • Fylle ut notat på det som er skjedd.
 • Ringe heim

BELØNNING

 • Viktig med belønning for positiv åtferd.
 • Velg belønninger som er overkommelege.
 • Hyppig belønning i starten, etter kvart noko sjeldnare

 TIL LÆRAREN: FOR Å LUKKAST

 • Ver roleg
 •  Ikkje gå i diskusjon med eleven
 •  Fokuser på oppgåva
 •  Ver bestemt – Hugs at du gjer dette for å hjelpe eleven til å ha ein tifredstillande åtferd slik at han kan læra