plan for utv. av eit godt læringsmiljø

PLAN FOR UTVIKLING AV EIT GODT LÆRINGSMILJØ

• Skulen har eigen plan for utvikling av eit godt læringsmiljø (sosial læreplan).

• Skulen sine forventninger til atferd er kjent for alle.

• Skulen bruker programma Zippys` venner og Olweusprogrammet mot mobbing for å fremme læring av sosial kompetanse og for å motverke mobbing.

• Rektor presiserer forventinger til elevatferd og nulltolleranse mot mobbing ved skulestart og ved andre høve der det er naturlig

• Skulen bruker ordensreglane og ”reglar og rutinar” aktivt i skulekvardagen

• Skulen har klassereglar som skal reviderast etter behov

• Skulen har ein plan for ansvarslæring

• Skulen har retningslinjer for det å vera tydelege vaksne

• Personalet arbeider etter kjenneteikn ved det å vera ein god klasseleiar