Innskriving til 1.trinn skuleåret 20/21

Vi brukar digital innskriving. Det er viktig at alle fyller ut elektronisk skjema for innskriving grunnskulen 1. trinn.

Skjemaet finn du på http://www.oygarden.kommune.no/. Klikk på skule og deretter innskriving 1.trinn. Dersom noko er uklart er det berre å ta kontakt med oss!

Dato for orienteringsmøte for skolestart 2020/2021 er torsdag 23.april kl 18.00

Markering av 100 dagar i 1. klasse

Onsdag 22. januar hadde elevane i 1. klasse gått 100 skuledagar på Landro skule. Dette måtte vi feire! Elevane fekk invitasjon om at dei som ville kunne kle seg ut.

Etter lunsj delte vi trinnet inn i 3 grupper. Alle gruppene fekk bygge tårn av 100 koppar, fargelegge briller som var forma som eit 100-tal, og dei samarbeida om å skrive 100 grunnar til at vi elskar Landro skule og 1. klasse.

Dagen ble avslutta med at alle fekk kvar sin 100 dagars diplom og kake som foreldre hadde baka.

Vi hadde ein kjempekjekk dag, med mykje gøy. Både store og små var storfornøgde med feiringa! Nå gler vi oss til dei neste 100 skoledagane!

Beste helsing oss på 1. trinn

Maria, Lisbeth, Christine B., Maren og Christine

 

Nytt elektronisk skjema og informasjon om elevpermisjonar/søknad om fri

Søknad om permisjon/fri som gjeld 3 dagar eller meir må sendast inn på elektronisk skjema. Du finn elektronisk skjema på heimesida til Øygarden kommune: https://www.oygarden.kommune.no/

Skulen vil behandle søknaden og fatte eit vedtak. Vedtaket er vedtak etter forvaltningslova, med dei følgjene dette har for sakshandsaming/klagerett.

Når ein skal søkje fri frå skulen er det eigne reglar som gjeld for dette. Søknaden skal sendast inn i god tid før og seinast 3 veker før ønskja permisjonar. Ein skal no søkje elektronisk dersom ein ynskjer fri frå skulen. Handsaminga er delegert til skulane.

I opplæringslova §2-11 står det: «Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gje den einskilde eleven permisjon inntil to veker. Det er eit vilkår for retten at foreldra syter for naudsynt undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den vanlege undervisninga når eleven kjem attende på skulen. Dersom skulen finn det naudsynt med ekstra prøver på grunn av permisjonen, pliktar eleven å rette seg etter dette.»

Dersom eleven skal ha fri frå skulen meir enn 2 veker, må eleven meldast ut av skulen.

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/Permisjon-fra-opplaringen/

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/grunnskolen/

 

 

Skulestart på nyåret

Då vil vi takke for godt samarbeid denne hausten og få ønskje alle våre elevar

og føresette ei riktig god julehøgtid!

Første skuledag på nyåret blir torsdag 02.01.

 

Invitasjon til Meistringskurs for 5.-7.trinn

Elevar frå 5.-7. trinn kan få tilbod om meistringskurs frå 03.02.20.  Kurset vil gå på Straume Helsestasjon over 6 samlingar. Målet er å lære om hjelpsame strategiar slik at dei blir mindre engstelege og meistar fleire  utfordringar i kvardagen.

Å vere engsteleg er svært vanleg blant barn og ungdom. Nokre engstar seg for å vere vekke frå foreldre, for sjukdom eller for nye ukjente situasjonar. Andre kan engste seg for hundar, edderkoppar, sosiale situasjonar eller situasjonar der dei skal prestere noko.

Sjå skriv for meir informasjon og påmelding:Mestringskurs Info. Vinter 2020

«Bli sett» – refleksaksjon i desember og januar

I samarbeid med FAU arrangerer skulen refleksaksjon i desember og januar. Det er viktig at både skulen og heimen snakkar om kor viktig det er å «Bli sett» langs vegen no i vintermørket. Målet er at alle elevane ved Landro skule brukar refleks når dei ferdast i trafikken og langs vegen, både til og frå skulen, men også på fritida. Representantar frå FAU var med og delte ut refleksband til alle elevane i dag.

Opning av julegata i skogen

Tradisjonen tru hadde vi opning av julegata vår i skogen. Fine lyslenkjer var hengt opp i trea, og dei vart tende etter nedteljing frå alle elevane våre. Rune spelte trompet og 2. trinn hadde flott songinnslag. Då håpar vi julegata er til glede for elevane våre i adventstida!

Julekonsert 18.12

Då står snart desember og julekonsert for tur.

Invitasjon med meir informasjon kjem, men her er datoen for framsyningane:

  • Onsdag 18. desember klokka 17.00 for A-klassane
  • Onsdag 18.desember klokka 18.30 for B-klassane.

Vel møtt!

Invitasjonen finn du her:Invitasjon julekonsert

Ulike og unike på Landro skule

Sist veke gjennomførte Landro skule temaveka «Ulike og unike». Vi hadde livsmeistring og psykisk helse på timeplanen.

Målet med veka var å læra å forstå og tolerera kvarandre betre, samt å godta at vi alle er ulike og har ulike behov. Elevane vart gjennom ulike aktivitetar betre kjende med omgrepet livsmeistring. Les meir…