Landrodalen framleis stengd for gjennomkøyring

Etter planen skulle Landrodalen opnast for gjennomkøyring frå i morgon av. For å kome i mål med arbeidet treng entreprenør meir tid.

Vi har fått følgjande melding i høve til framdriftsplan:

Landrodalen blir open for gjennomkøyring av bilar frå og med 17.04. Det blir sett ut skilt om at vegen kan bli stengd i kortare periodar også etter 17.04.

Bussane startar med rutekøyring gjennom Landrodalen  frå og med måndag 06.05.

Endring av skuleruta for skuleåret 2019-2020

Etter ønskje frå skulen har Samarbeidsutvalet (SU) fatta vedtak om endring av skuleruta for neste skuleår. I høve til den kommunale skuleruta blir planleggingsdagen 05.06.20 flytta til 07.11.19. Det blir då to samanhengande planleggingsdagar i november.

Under fana «Om skulen» finn du skuleruta for 2019-2020.

Skuleskyss 2019-2020

Søknadskjema om skuleskyss er no klar for skuleåret 2019-2020.

Les info om rett til skuleskyss før du søkjer. Rett til skuleskyss er et enkeltvedtak, og blir innvilga etter søknad. Den gjeld for eitt år om gongen. Du må derfor søkje kvart år.
Info om rett til skuleskyss

Dersom avstand mellom skule og heim overstig 2 km for elevar i 1. klasse, og 4 km for elevar i 2-7. klasse, kan en søkje her:

Søknad om skuleskyss grunna avstand – ordinær skyss 2019-2020

Dei som bur på vindenes har fri skuleskyss 1.-4. klasse grunna farleg skuleveg. Her kan en søkje :

Søknad om skuleskyss på særleg FARLEG skuleveg

Ulike sokkar for mangfald

21. mars var den internasjonale dagen for Downs syndrom. I den samanheng snakka vi i 4B om kva det vil seie å ha Downs syndrom, om mangfald, menneskeverd og det å inkludera.

Vi set pris på mangfald og at vi alle er forskjellige!

Orienteringsmøte om skulestart 2019/2020

Alle føresette til barn i 1. klasse 2019/2020 velkomne til orienteringsmøte på Landro skule.

Torsdag 21.03.2019 kl. 18:00 i gymsalen

På orienteringsmøtet vil de blant anna få informasjon om:

 • Landro skule og våre satsingsområde
 • Innskrivingsrutinar
 • Lover og føresegner
 • Plikter og rettar
 • Skulefritidsordninga
 • Førskuledag til våren
 • Første skuleår – innhald
 • Foreldresamarbeid
 • Anna praktiske informasjon

Det blir førskuledag fredag 7. juni. Denne dagen får dei møte dei andre borna som dei skal gå i klasse med, kontaktlæraren sin, samt nokre av dei andre vaksne på skulen.

Det er digital innskriving. Før orienteringsmøtet er det viktig at alle fyller ut elektronisk skjema for innskriving grunnskulen 1. trinn. Skjemaet finn du på www.fjell.kommune.no. Bruk søkeord innskriving, så kjem du direkte til skjemaet. Dersom noko er uklart er det berre å ta kontakt med oss!

Invitasjon er også sendt heim til føresette pr. post.

Saman på nett

Måndag 18.02 arrangerte skulen temakveld i samarbeid med FAU og Trygg i Fjell. Det vart ein flott og innhaldsrik kveld med fokus på eit viktig tema. Eirik Bell (FAU-leiar) og Guttorm Helgøy (prosjektleiar Trygg i Fjell) heldt spennande og interessante innlegg. Gjennom kvelden var vi innom ulike tema; forskjellen på når vi foreldre vaks opp og dagens samfunn, kven er produktet når vi opprettar ein konto på sosiale media, kva apper og plattformar som ikkje er å anbefale for born, og ikkje minst korleis vi kan og bør vere saman med barna våre på nett.

I etterkant av innlegga hadde vi gode refleksjonar og drøftingar i grupper. Nokre av problemstillingane som blei drøfta var: Korleis kan sosiale media skape utanforskap? Er det så nøye med aldersgrenser då? Når meiner du at born er modne nok til å opptre på sosiale media?

Temakveld 18. februar klokka 18-20 – «Saman på nett»

SAMAN PÅ NETT

I samarbeid med FAU og Trygg i Fjell inviterer vi til temakveld på Landro skule:

Måndag 18. februar kl. 18:00-20:00 i gymsalen

Program for kvelden

 • «Kor mykje kostar du?» innlegg av Eirik Bell, FAU-leiar
 • «Saman på nett» foredrag leia av Guttorm Helgøy, prosjektleiar for Trygg i Fjell

Barn og unge treng at vi vaksne føljer med, forstår og er saman med dei på nett. Kvifor er det viktig med digital dømmekraft? Kan sosiale media skape utanforskap? Er det så nøye med aldersgrenser då? Denne kvelden vil vi setje fokus på korleis vere saman med dei på nett.

Vel møtt til ein spennande kveld med eit viktig tema!

Helsing 

Lærarane og administrasjon ved Landro skule

FAU ved Landro skule

Trygg i Fjell

Informasjon

Rektor på Skålevik skule går over i annan stilling. Lisbeth Hjelle vert konstituert som rektor på Skålevik skule frå 01.02.19-01.08.19. Anita T. Landro vil få utvida si avdelingsleiarstilling i same periode.