Plan for fjernundervisning og utviklingssamtalar

Grunna stenging av skulen, blir det no heimeundervisning/fjernundervisning for alle elevane våre. 

Mål for fjernundervisning:

 • I hovudsak gje elevane undervisning i basisfaga (norsk, engelsk og matematikk)
 • La borna få ein struktur på dagen under fjernundervisninga.

Slik gjer vi det frå tysdag 17.03.20:

 • Informasjon om dagsplan for 4.-7. trinn blir lagt ut kl. 08.30 kvar dag på Google Classroom. 1.- 3. trinn har ulike løysingar. Kontaktlærar informerer.
 • Elevane skal ha to arbeidsøkter kvar dag med fag, i tillegg til ei lesestund og ein fysisk aktivitet/heimeoppgåve. 

Vi ønskjer frå dykk føresette:

 • Legge til rette for at elevane får gjort oppgåvene på arbeidsplanen som blir lagt i Google Classroom.
 • Gje kontaktlærar beskjed dersom barnet er sjuk, og ikkje får jobba med oppgåvene. Bruk Transponder.
 • Lærar er tilgjengeleg i ordinær arbeidstid og tek i mot alle spørsmål på Transponder eller e-post. Dei svarar så snart som råd!
 • Spør dersom de lurer på noko.

Gjennomføring av utviklingssamtalar: 

 • Vi sender heim eit skriftleg skjema i Transponder i løpet av dei to neste vekene, og tilbyr ein telefonsamtale dersom det er behov for det. Meld frå til kontaktlærar om du ønskjer ein telefonsamtale i tillegg.

Ta vare på kvarandre!

Brev til føresette

Helsedirektoratet stengjer alle barnehagar og skular

 

Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control i Atlanta, USA)

For å stoppe spreiing av koronaviruset og bidra til å oppretthalde naudsynte helse- og omsorgstenester, har Helsedirektoratet vedteke ei rekke tiltak. Dei nye nasjonale føringane gjer at alle skular og barnehagar er stengt frå 12.03 klokka 18:00.

Vi ber om tilbakemelding om behov for tilsyn av born som har føresette i  samfunnskritiske funksjonar (t.d. helsepersonell som må på jobb). Desse tilbakemeldingane ber vi om å få pr. e-post til rektor anita.vabo@oygarden.kommune.no med følgjande informasjon:

 • Eleven/elevane sitt namn og klasse
 • Samfunnskritisk funksjon
 • Informasjon om behovet for tilsyn

Det vert lagt opp til heimeundervisning på digitale plattformar frå neste veke av. De vil få god informasjon om dette i løpet av morgondagen.

Her kan de lese meir om stenging av skulane:

https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/stengjer-alle-skulane.11292.aspx

Det er viktig at alle held seg oppdatert på kommunen si heimeside:

Øygarden kommune

Informasjon koronavirus

Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control I Atlanta, USA)

Skulane i Øygarden følgjer råda frå Øygarden kommune og Folkehelseinstituttet om smitteførebygging.

Her finn du informasjon på nettsida til Øygarden kommune.       https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/koronavirus.10941.aspx         

Her er informasjon frå Folkehelseinstituttet.      https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Skulen har skjerpa inn rutina for handhygiene i tråd med tilrådde tiltak sett i verk av Folkehelseinstituttet.

Helsedirektoratet har laga ein informasjonsfilm om koronaviruset som kan vera nyttig å sjå både for born og vaksne. Mange born og unge har spørsmål om koronaviruset som denne filmen gir gode svar på.

I YouTube-filmen får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet).

Her finn du filmen:

https://youtu.be/v1W249tl1vA

Orienteringsmøte om skulestart 2020/2021

Alle føresette til barn i 1. klasse 2020/2021 er velkomne til orienteringsmøte på Landro skule.

Torsdag 23.04.2020 kl. 18:00 i gymsalen

På orienteringsmøtet vil de blant anna få informasjon om:

 • Landro skule og våre satsingsområde
 • Innskrivingsrutinar
 • Lover og føresegner
 • Plikter og rettar
 • Skulefritidsordninga
 • Førskuledag til våren
 • Første skuleår – innhald
 • Foreldresamarbeid
 • Anna praktiske informasjon

Det blir førskuledag mandag 8.juni. Denne dagen får dei møte dei andre borna som dei skal gå i klasse med, kontaktlæraren sin, samt nokre av dei andre vaksne på skulen.

Det er digital innskriving. Før orienteringsmøtet er det viktig at alle fyller ut elektronisk skjema for innskriving grunnskulen 1. trinn. Skjemaet finn du på http://www.oygarden.kommune.no/. Dersom noko er uklart er det berre å ta kontakt med oss!

Invitasjon er også sendt heim til føresette pr. post.

Innskriving til 1.trinn skuleåret 20/21

Vi brukar digital innskriving. Det er viktig at alle fyller ut elektronisk skjema for innskriving grunnskulen 1. trinn.

Skjemaet finn du på http://www.oygarden.kommune.no/. Klikk på skule og deretter innskriving 1.trinn. Dersom noko er uklart er det berre å ta kontakt med oss!

Dato for orienteringsmøte for skolestart 2020/2021 er torsdag 23.april kl 18.00

Markering av 100 dagar i 1. klasse

Onsdag 22. januar hadde elevane i 1. klasse gått 100 skuledagar på Landro skule. Dette måtte vi feire! Elevane fekk invitasjon om at dei som ville kunne kle seg ut.

Etter lunsj delte vi trinnet inn i 3 grupper. Alle gruppene fekk bygge tårn av 100 koppar, fargelegge briller som var forma som eit 100-tal, og dei samarbeida om å skrive 100 grunnar til at vi elskar Landro skule og 1. klasse.

Dagen ble avslutta med at alle fekk kvar sin 100 dagars diplom og kake som foreldre hadde baka.

Vi hadde ein kjempekjekk dag, med mykje gøy. Både store og små var storfornøgde med feiringa! Nå gler vi oss til dei neste 100 skoledagane!

Beste helsing oss på 1. trinn

Maria, Lisbeth, Christine B., Maren og Christine

 

Nytt elektronisk skjema og informasjon om elevpermisjonar/søknad om fri

Søknad om permisjon/fri som gjeld 3 dagar eller meir må sendast inn på elektronisk skjema. Du finn elektronisk skjema på heimesida til Øygarden kommune: https://www.oygarden.kommune.no/

Skulen vil behandle søknaden og fatte eit vedtak. Vedtaket er vedtak etter forvaltningslova, med dei følgjene dette har for sakshandsaming/klagerett.

Når ein skal søkje fri frå skulen er det eigne reglar som gjeld for dette. Søknaden skal sendast inn i god tid før og seinast 3 veker før ønskja permisjonar. Ein skal no søkje elektronisk dersom ein ynskjer fri frå skulen. Handsaminga er delegert til skulane.

I opplæringslova §2-11 står det: «Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gje den einskilde eleven permisjon inntil to veker. Det er eit vilkår for retten at foreldra syter for naudsynt undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den vanlege undervisninga når eleven kjem attende på skulen. Dersom skulen finn det naudsynt med ekstra prøver på grunn av permisjonen, pliktar eleven å rette seg etter dette.»

Dersom eleven skal ha fri frå skulen meir enn 2 veker, må eleven meldast ut av skulen.

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/Permisjon-fra-opplaringen/

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/grunnskolen/

 

 

Skulestart på nyåret

Då vil vi takke for godt samarbeid denne hausten og få ønskje alle våre elevar

og føresette ei riktig god julehøgtid!

Første skuledag på nyåret blir torsdag 02.01.