Turbok på Skjenhaugen

På torsdag gjekk den fine gjengen i 3B til Varden på Skjenhaugen og la ut Landro skule si turbok.

Vi på Landro skule veit kor viktig det er å vere i fysisk aktivitet. Tur i skog og mark er bra for både kroppen og toppen! I desse tider der mange har vore mykje heime er det ekstra viktig å kome seg ut i naturen. Vi har difor lagt ut denne boka for å motivere born og familiar på Landro skule til å gå på tur i nærmiljøet. Skriv namnet ditt i boka kvar gong du går tur til Varden og du kan vinne flotte premiar. Boka ligg gøymt inne i varden, bak den flotte steinen som er laga av ein elev ved Landro skule.

GOD TUR!

 

Praktisk informasjon om start for 1.-4. trinn måndag 27. april

Velkomen tilbake til Landro skule!

No er det berre nokre få dagar til skulen opnar opp for 1.-4. trinn, og vi gler oss veldig til å møte elevane våre igjen på måndag.

Praktisk informasjon til føresette:

I vedlegget under finn de informasjon om oppstarten som de må lese nøye:

Skriv til føresette opning 1.-4. trinn

Her står det mellom anna om SFO med opningstider, levering og henting, bytteklede, organisering av grupper/kohortar, skuleskyss og smitteførebyggjande tiltak.

Vi følgjer ordinær skuletid kvar dag med start kl. 08:15. Vi oppmodar alle som følgjer sitt barn, eller der barnet går til skulen om å ikkje kome før klokka 08.15.

Vi vil ikkje at barna er ute og i lag med barn dei ikkje er i same gruppe/kohort med. Vaksne på skulen vil stå ute og ta imot barna, og bli med dei inn i sitt klasserom.

Følg med på vekeplanen til elevane. Her får de oversikt over korleis dagane blir.

Skulebussen går som vanleg. Har de barn som skal nytte skulebussen må de lese skrivet som ligg ved frå skyss:

Brev til skoler og foreldre ang skoleskyss

På kommunen sine sider finn de og informasjon om fjernundervisning og heimeundervisning:

Der finn de og rutinar på kva de må gjere dersom barnet/heimen kjem innanfor risikogruppa.

Behov for fjernundervisning eller heimeundervisning?

Denne filmen er fin å sjå både for elevar og føresette før skulestart:

Film til elevar om skulestart

Dersom det er noko de lurar på er det berre til å ta kontakt med underteikna eller kontaktlærar.

Med beste helsing

Anita Vabø, rektor

Orienteringsmøte om skulestart for 1. trinn 2020/2021 blir utsett

Grunna korona-situasjonen må vi utsetje orienteringsmøte som var planlagt 23.04.20.

Vi kjem tilbake til om vi kan gjennomføre møte på eit seinare tidspunkt eller om informasjonen blir sendt heim til føresette.

Det kan vera aktuelt å gjennomføre orienteringsmøte same dag som borna har førskuledag. Etter planen blir førskuledagen måndag 08. juni. Meir informasjon kjem etter kvart!

Føresette må gjerne ta kontakt med skulen om ein har spørsmål!

 

27. april opnar skulen for 1.-4. trinn

Regjeringa har i dag avgjort at 1. til 4. trinn på skulane og skulefritidsordninga opnar den 27. april. Dette gjeld alle skulane på småtrinnet i Øygarden kommune. Det er ikkje avklart kva tid resten av grunnskuleelevane skal koma tilbake til vanleg undervisning.

– Det er eit mål at alle elevane skal koma tilbake til skulen før sommaren, på ein eller annan måte, dersom det er smittevernmessig forsvarleg, seier kunnskapsminister Guri Melby.

Det er avgjerande for Øygarden kommune at alle foreldre, tilsette og barn skal kjenna seg trygge når dei kjem tilbake til barnehage og skule. Det er difor ein føresetnad at vi har på plass gode smitteverntiltak før vi opnar barnehagane og skulane

Les pressemeldinga frå regjeringa her

Over påske held vi fram med heimeundervisning på same måte som tidlegare. Både elevar og foreldre vil få god informasjon frå kontaktlærarane om kva som er på planen for dagen og veka. Målet er at elevane skal ha to arbeidsøkter kvar dag med fag, i tillegg til ei lesestund og ein fysisk aktivitet/heimeoppgåve.

Vi minner om at skulen også over påske er rigga for tilsynsordning for born med særlege behov og der begge føresette har yrker som blir definert som samfunnskritiske. Slike behov skal meldast inn til rektor: anita.vabo@oygarden.kommune.no

De finn til ei kvar tid oppdatert informasjon på kommunen si heimeside:

Øygarden kommune

God påske!

Med beste helsing Anita Vabø, rektor

Informasjon om påskeveka

Då står påska straks for tur, og vi kan rekne med at påskeferien for dei fleste vert litt annleis i år enn det vi er vande med. Det blir sikkert godt for elevane og heimane med litt pause frå fjernundervisninga. Eg vil takke både tilsette og heimane for svært godt samarbeid og fin innsats i perioden med heimeskule!

Først i neste veke veit vi korleis det blir over påske. Då får vi svar på om heimeundervisninga skal helde fram eller om det blir heil eller delvis opning av skulen. Melding blir sendt ut og heimesida oppdatert når dette er endeleg avklart.

Det vert tilsyn for barnehagebarn og elevar i Øygarden kommune i påskeferien. Dette gjeld barn av personell i samfunnskritiske funksjonar og barn med særlege omsorgsbehov. Tilbodet inneber ikkje undervisning/ pedagogisk tilbod som vanleg, men tilsyn.

Vi har kartlagt behovet for tilsyn med elevar i påska, men det er viktig at føresette melder frå til underteikna dersom det oppstår behov. Som rektor ved skulen er eg tilgjengeleg i påskeveka for føresette med nøkkelroller, dersom ein skulle verta kalla ut ekstra i påskehelga. Dette gjeld også om barnevernet, PPT, politi eller helse melder om at det er fleire barn som av særlege grunnar treng tilsyn. De når meg på: anita.vabo@oygarden.kommune.no eller mobil 98870780.

Med beste helsing

Anita Vabø, rektor

 

De finn til ei kvar tid oppdatert informasjon på kommunen si heimeside:

Øygarden kommune

 

Påmelding sommarferie-SFO

Det er tilbod om sommarferie-SFO på Bjorøy-, Brattholmen-, Foldnes-, Rong-, Skogsvåg-, og Ågotnes skular i sommar. Spesialavdelinga på Hjelteryggen skule har ope for barn med spesielle behov.

Ferietilboda er opne for barn frå alle skulekrinsane. Elevar på nye 1. trinn kan søkje om plass på ferie-SFO i veke 32, samt 10. og 11. august.

Minner om at frist for å søkje plass på ferie-SFO er 3 veker før den første ferieveka, veke 26, tek til. De må difor søkje innan 29. mai dersom de ønskjer å nytte ferieordninga. Det gjeld også om du berre skal ha plass i august.

Påmeldingsskjema finn du her:

https://oygarden.kommune.no/skjema/skjema/OYK0028/

 

Skulen er stengd til over påske

Hei alle saman!

Som de kanskje allereie har fått med dykk så har regjeringa i dag bestemt at skulane skal vera stengde til over påske, til og med 13. april. Det betyr at vi held fram med fjernundervisninga fram til påskeferien. Vi er imponerte og stolte over kor godt elevane våre jobbar heime i denne situasjonen, så dette skal vi klare!

Minner igjen om at skulen er rigga for tilsynsordning for born med særlege behov og der begge føresette har yrker som blir definert som samfunnskritiske. Slike behov skal meldast inn til rektor: anita.vabo@oygarden.kommune.no

Leiinga i Øygarden kommune har avgjort at det ikkje lenger vert høve til å nytta uteområda/leikeområda ved barnehagane og skulane.

Ta vare på kvarandre!

Det er viktig at alle held seg oppdatert på kommunen si heimeside:

Øygarden kommune

 

Kjære alle saman!

Det er rart å sjå skuleplassen vår tom i beste «friminuttstid»! Her som det brukar å vera full aktivitet i klatrestativet, i skogen, på ballbana og i gymsalen. Timar på klasserommet er erstatta med fjernundervisning i kvar ein heim. Lærarane skyt av innsatsen til elevane og samarbeidet med heimane, det er veldig kjekt å høyre!

Vi saknar alle elevane våre og gler oss til å møtast igjen! Når det blir veit vi ikkje enno, men så snart vi veit vil de få beskjed. Akkurat no er det felles dugnad som gjeld for oss alle! Eg håpar du og familien din har det bra. Det er sikkert utfordrande å finna balansen med fjernundervisning, heimekontor og andre oppgåver i heimen, slik er det også for lærarane som har heimekontor. Då tenkjer eg at dette er tida for å vera fleksible og rause med kvarandre, og saman finne balansen og få desse spesielle dagane til å fungere best mogleg. Det er viktig å melde frå til skulen dersom dagane og dagsplanane blir for krevjande, då skal vi alltid finna ei løysing saman.

3. trinn har hatt ei flott teikneoppgåve med mottoet «Alt blir bra!» Her er det Emily T. Karlsen som stolt viser fram den fine teikninga si. Dette mottoet synes eg høver bra i desse tider – Alt blir bra igjen, berre vi tek tida til hjelp!

Ta godt vare på kvarandre i heimen og nøl ikkje med å ta kontakt om de treng hjelp eller meir informasjon!

Med beste helsing rektor

Det er framleis viktig at alle held seg oppdatert på kommunen si heimeside:

Øygarden kommune

 

Informasjon til heimen

Vi er nok alle einige om at det vi opplever i desse dagar er svært spesielt. Kvardagen er brått snudd på hovudet både for liten og stor. Vi veit at det er tankar og uro rundt den situasjonen vi er komen i, så det aller viktigaste er at vi tek godt vare på kvarandre!

Alle heimane har fått informasjon frå kontaktlærarane om korleis vi skal samarbeide dei neste vekene for å gje elevane god fjernundervisning. Skulen skal sørge for opplegg og leggje til rette for opplæring heime. Når det er sagt ønskjer vi å presisere at det viktigaste dei neste vekene er å hindre spreiing av smitte, og dette må få hovudfokus føre faglege prestasjonar. Dette er også bakgrunnen for at vi set i gong fjernundervisninga i morgon, tysdag 17.03.

Ein fin aktivitet i dag er å sjå pressekonferansen som statsministeren skal helde for barn klokka 10:30: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministeren-holder-pressekonferanse-for-barn/id2693657/

Dersom dei faglege krava og det ein skal gjennomføre blir for belastande for borna og heimen, er det viktig at ein er i tett dialog med kontaktlærar. Kontaktlærar vil då kunne gje råd og hjelp rundt dette. Det er svært viktig at ein har det godt på heimebane no når kvar og ein må vere så mykje innomhus. Målet vårt er at vi er i dagleg kontakt med elevane og heimane våre for å følgje kvarandre opp så best vi kan.

Vi minner om at skulen er rigga for tilsynsordning for born med særlege behov og der begge føresette har yrker som blir definert som samfunnskritiske. Slike behov skal meldast inn til rektor: anita.vabo@oygarden.kommune.no

Kommunen ber oss formidla til føresette at de bidreg til at barna ikkje er saman i større lag og grupper. Når dei er saman, må dei halde avstand til kvarandre, sitja i god avstand og ha god smittehygiene. Folkehelseinstituttet ber om at borna ikkje samlast til leiketreff. Det bør avgrensast til familie og søsken.

Det er framleis viktig at alle held seg oppdatert på kommunen si heimeside: Øygarden kommune

Det er også oppretta ei ressurside for føresette. Her kan ein få ulike tips og råd i høve til gjennomføring av heimeundervisning, struktur på dagen og anna:

Føresette: https://sites.google.com/oygardenskule.no/ressurssidefresette/start

Igjen, ta godt vare på kvarandre i heimen og nøl ikkje med å ta kontakt om de treng hjelp eller meir informasjon!

Med beste helsing oss på Landro skule