Comeniustur til Istanbul

I veke 17 er seks elevar frå 7. kl saman med fire lærarar og rektor på tur til ISTEK-skulen i Istanbul. Dette er siste «Student Camp» der alle fem prosjektlanda møtast både med elevar og vaksne. Programmet for veka er variert og spennande. Elevane våre skal bu heime hos tyrkiske elevar – og dei får møte att fleire av dei som var på besøk på Landro i mai 2012. Vi ønskjer alle ein opplevelsesrik tur!

Common Heritage Is A Bridge Among Foreign Countries

ekstern vurdering

Landro skule har denne veka (veke 11) besøk av 2 eksterne vurderarar. Dei har som oppdrag å hjelpe skulen å vurdere kvaliteten på skulen sitt arbeid innanfor emnet: Elevvurdering – med fokus på relasjonsbygging/kommunikasjon/undervegssamtale med fremjing av læringsutbytte som mål.
Resultatet av vurderinga blir lagt fram torsdag 14.mars.

Skulebruksplan til høyring

Komité for drift vedtok 22.01.13 samrøystes å leggje ut «Skulestruktur for Fjell kommune 2013-2030» til høyring. For Landro skule ligg det forslag om å straks setje igang med utbygging for at skulen skal få ein kapasitet på inntil 300 elevar. Målet er å ha dette klart seinast 2015 og at elevane frå Misje skule då skal overførast til Landro.  Oppgradering av utearealet og trafikksikring ligg også inne i forslaget. Det vert no seks veker med høyring og folkemøter om ny skulebruksplan. Sjølve planen finn du på www.fjell.kommune.no

Prisregulering i SFO fom. 2013

Skulesjefen viser til vedtak i Kommunestyret 13.12.2012 om gebyr og betalingssatsar for 2013. Etter dette vart prisen i skulefridtidsordninga auka. Ny pris fom. januar 2013:

  • Heil plass, fom. 12 t/v – kr 2120,- pr mnd
  • Delt plass, tom. 11 t/v – kr 1590,- pr mnd

Godt nytt år!

Så er juleferien over og vi er godt i gang med eit nytt halvår. Dette kan bli ein spennende vår med politiske tankar om å gjere noko med skulestrukturen i Fjell. Norconsult sin rapport er offentleg (sjå www.fjell.kommune.no ). Der står det mellom anna om Landro skule sine utbyggingsbehov.

TAKK FOR INNSATSEN OG GOD JUL!

Vi på Landro skule vil med dette ønskje elevar og foreldre ei fredfull jul og eit godt nytt år!

Siste skuledag før ferien sluttar fredag 21/12 kl 10:50. Bussar er ordna og sfo har ope til 16:30.

Første skuledag på nyåret er torsdag 3/1.