Informasjon om elevpermisjonar/søknad om fri

Etterkvart blir prosess med søknad om fri frå skulen elektronisk via Øygarden kommune si heimeside. Inntil elektronisk skjema er på plass sender ein søknad om fri som gjeld 3 dagar eller meir på e-post til rektor: anita.vabo@oygarden.kommune.no

Skulen vil behandle søknaden og fatte eit vedtak. Vedtaket er vedtak etter forvaltningslova, med dei følgjene dette har for sakshandsaming/klagerett.

Når ein skal søkje fri frå skulen er det eigne reglar som gjeld for dette. Søknaden skal sendast inn i god tid før og seinast 3 veker før ønskja permisjonar. Ein skal no søkje elektronisk dersom ein ynskjer fri frå skulen. Handsaminga er delegert til skulane.

I opplæringslova §2-11 står det: «Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gje den einskilde eleven permisjon inntil to veker. Det er eit vilkår for retten at foreldra syter for naudsynt undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den vanlege undervisninga når eleven kjem attende på skulen. Dersom skulen finn det naudsynt med ekstra prøver på grunn av permisjonen, pliktar eleven å rette seg etter dette.»

Dersom eleven skal ha fri frå skulen meir enn 2 veker, må eleven meldast ut av skulen.

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/Permisjon-fra-opplaringen/

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/grunnskolen/

 

 

Comments are closed.