Årsplan

SKULEFRITIDSORDNINGA

Landro skulefritidsordning (SFO) er eit frivillig fritidstilbod før- og etter  skuletid for skuleborn frå 1.til 4. klasse. Funksjonshemma  barn i 1. – 7.- klasse kan òg søke om plass.

Skulefritidsordninga gjev i år eit tilbod til born på ca. 24 timar i veka fordelt  på 5 dagar.

Skulefritidsordninga tek til kl. 07.00 – kl. 08.15 og etter skuletid kl. 12.15 – kl. 16.30. Kvar måndag og onsdag frå kl. 14.00 – kl. 16.30.

Torsdag kl. 12.30. Tysdag sluttar 3. – 4.klasse kl. 13.00

Skulefritidsordninga har ope 190 skuledagar.  Dersom ein ønskjer plass i SFO i haust -og/eller vinterferie , er tilbodet  ved Ågotnes, Brattholmen, Foldnes og Bjorøy skule. Dei som ynskjer å nytta seg av tilbodet  må søkje særskilt om dette. Søk elektronisk søknadsskjema ligg på nettsida til Fjell kommune  www.fjell.kommune.no

NB! SFO HAR STENGT NÅR SKULEN HAR FRI

07. – 11. oktober             haustferie

07. – 08.november           skulefri (planleggingsdag)

20. desember                  siste skuledag før jul

02. januar                       skulestart etter ferien

31. januar                       skulefri

24. – 28. februar              vinterferie

06. – 13. april                  påskeferie

01. mai                           skulefri (offentleg høgtidsdag)

21. – 22. mai                   skulefri (Kr.himmelfartsdag + planleggingsdag)

01. juni                           skulefri (2. pinsedag)

18. juni                           siste skuledag før sommarferien

 

Foreldrebetaling

Frå 1.jan 2019 ,etter vedtak i kommunestyret 13.12., blir det følgjande prisregulering:

Morgonplass – før skuletid:  kr.  990,-
Heil plass:                         kr. 2650,-
Ettermiddagsplass – etter skuletid fram til kl.15.30: kr. 1990

Søskenmoderasjon – barn nr. 2: 25%
Søskenmoderasjon – barn nr. 3: 50%

Ferietilbod haust,vinter og sommar (ingen søskenmoderasjon)
(pris pr.veke): kr. 895

Dersom foreldre/føresette ikkje har betalt for opphaldet dei siste 3 månadene, vert barnet sagt opp og misser plassen i skulefritidsordninga.

Dersom eit barn blir henta etter opningstida (kl. 16.30), skal foreldra betale

250,- pr. på begynte time.

PERSONALET:

Personalet i fritidsordninga er samansett av rektor som har det  pedagogiske  og økonomiske ansvaret og:

Mona Mosaker Lunde       Dagleg leiar

Marianne Throndsen        assistent
Else Hesvik                     B&U arb.
Maren Palmesen              B&U arb.
Hege Andersen                B&U arb.
Monica Dyrøy                  assistent
Randi Algrøy                   assistent
Eli Landro Lundøy            assistent
Iren Eide                        assistent
Monica Hakestad Sæle     assistent
Cecilie Kallestad              assistent
Evelyn Liland Solfjell        assistent

 

MÅL FOR LANDRO SKULEFRITIDSORDNING:

Skulefritidsordninga skal dekke fleire funksjonar i barna  sin kvardag, og vi prøver i det pedagogiske arbeidet å ta omsyn til at barna har ulik alder, bakgrunn og personlegdom.

Ei sentral oppgåve for SFO er å ha tilsyn med og vise omsorg for barna i den tida foreldrene/føresette er på arbeid. Vi legg vekt på at kvart enkelt barn skal kunne føle tryggleik og varme, forståelse og trøyst- der dei vaksne ”ser” barna og er oppmerksam på deira ulike behov. Her må dei få hjelp, trøyst og oppmuntring når dei treng det.

Tryggleik vert skapt ved at barna veit kva som skal skje ved SFO, og at dei veit kva som vert venta av dei.  Det prøver  vi å oppnå ved ein fast dagsrytme, vekeplan og ved faste grenser/reglar for kva som er lov og ikkje lov ved SFO.  Dei vil få ansvar i forhold til enkle praktiske oppgåver som å dekka bord og halda orden på garderobeplassen sin.

Dei blir i det daglege oppmuntra til sjølv å organisera sine eigne leikar, og blir vist tillit og ansvar når det gjelder å utføre ulike arbeidsoppgåver på eigen hand.  I tillegg til dei individuelle omsyn som må prege SFO, meinar vi det er viktig å arbeide for fellesskapstanken.  For at SFO skal fungere er det nødvendig at barna lærer seg å ta omsyn til kvarandre, og til dei vaksne som omgir dei, vi prøver å komme fram til fornuftige reglar for åtferd og for deling av arbeid som skal ivareta interessene til alle.

Målet er å gi barna høve  til variert leik og anna verksemd, ute og inne. I SFO skal borna i størst mogeleg grad få høve til å sjølv velja kva dei ønskjer å gjera . Borna i SFO er svært initiativrike og finn på mange aktivitetar på eiga hand.  Det er difor viktig at vi i SFO ikkje blir for organiserte, og tek frå dei gleda  ved å finna på ting sjølv. Dette gjeld aktivitetar både ute og inne.  Vi prøver å finna ein balanse der dei vaksne kan vera idèskaparar, samtidig som dei støtter barna i deira idèmangfald.

Ein viktig del av barna sin kvardag er ”fri leiken”, og dette prøver vi å leggja til rette for. ”Fri leiken” er lystbetont og på barnas premissar. Her utviklar barna seg sosialt og lærer gjennom eigne erfaringar. Denne leiken ”styrer” barna sjølv, men dei vaksne kan delta både direkte og indirekte etter behov.

Personalet si oppgåve blir derfor særleg å legge  forholda til rette for å skape eit trygt og triveleg leikemiljø.  Her skal barna få hjelp til å organisere sine eigne aktivitetar, oppmuntring til sjølvstendig initiativ og til å bruke sin skapande fantasi.  Samtidig vil vi ha  tilrettelagde aktivitetar, og barna vil få oppgåver og ansvar som er naturleg i ein slik utvida ”heim”.

DAGSRYTME:

Kl.  07.00:   Opning.

Frukost er heimen sitt ansvar, men dei som ikkje har ete, får anledning til det.

Kl.  07.30:   Stille aktivitetar som lesing, spel eller liknande.

Kl.  07.55:   Vi ryddar og gjer oss klar til skulen.

Kl.  08.00:   Vi går ut.

 

Kl. 08:15- kl. 12.15 tysdag og fredag stengt

Kl .08.15- kl.12.30 torsdag stengt

Kl. 08.15 –  kl. 14.00 måndag og onsdag. Stengt

Kl. 12.15:   Borna kjem til SFO og kryssar seg på lista ” si”. Går ut.

                   ( Kvar måndag og  onsdag kjem dei kl. 14.00 og torsdag kl.12.30)

Kl. 12.30:   Barnemøte. Sjå kven som er komen og  ta imot beskjeder.

Kl. 12.30:    Lekegruppe tysdag – torsdag til kl. 14.00

Kl. 12.30:    Aktivitetar – fri leik – utetid etter ønskje,

                    Vaksne ser til dei som er ute.

Kl. 13.50     Barna vasker hender og  finn fram maten sin

Kl. 14.00     Mat.

Kl. 14.30     Barna rydder etter seg, etter mat.

        Vi har fast utetid etter maten.  Barna og vaksen er ute.

Kl. 15.15     Inne/ute etter ønskje. Barna begynnar å gå heim.

                    Rolege aktivitetar inne – nokon er framleis ute.

Kl. 16.00     Rydding ute/inne.

Kl. 16.30     SFO stengjer.

 

AKTIVITETAR

ÅRETS TEMA:

AUGUST:                         TRYGGHET OG TRIVSEL

SEPT/OKTOBER:            VENNSKAP/HØST

NOV/DES:                        JUL

JAN/FEBR:                      VINTER

MARS/APRIL:                 PÅSKE

MAI/JUNI:                       VÅR

 

ELLERS VIL VI MARKERE NOKON MERKEDAGAR GJENNOM ÅRET.

 

Barna må få med seg eit sett byteklede og inne sko  som er merka med namn.

Det er også viktig med støvlar og regnklede.

Felles meldingsbok skule/SFO. Den må nyttast når barnet er borte frå SFO, når det skjer endring med den avtalte hentinga og når barnet skal ha fri frå SFO.
Samarbeid mellom SFO og heimen er nødvendig for at barna skal ha eit best mogeleg utbytte av tida på SFO.
Informasjonsmøte første skuledag for 1. klasses foreldre/føresette.
Dersom ein ønskjer det kan vi også ha individuelle foreldre samtalar, ta kontakt.

NB!!
Når barna blir henta husk å gi beskjed til ein vaksen.

Landro SFO i utetida frå kl. 14.30:    Mob. 991 09 733