Velkommen til Landro skule

Landro skule ligg på Sotra, i Fjell kommune, omlag 30 min køyring frå Bergen sentrum. Til skulekrinsen høyrer Turøy, Misje, Solsvik, Vindenes, Landro og Angeltveit. Skulen har skuleåret 2019-2020 264 elevar og 44 tilsette.

Visjonen vår er: -tryggleik – læring – glede –


Informasjon om elevpermisjonar/søknad om fri

Etterkvart blir prosess med søknad om fri frå skulen elektronisk via Øygarden kommune si heimeside. Inntil elektronisk skjema er på plass sender ein søknad om fri som gjeld 3 dagar eller meir på e-post til rektor: anita.vabo@oygarden.kommune.no

Skulen vil behandle søknaden og fatte eit vedtak. Vedtaket er vedtak etter forvaltningslova, med dei følgjene dette har for sakshandsaming/klagerett.

Når ein skal søkje fri frå skulen er det eigne reglar som gjeld for dette. Søknaden skal sendast inn i god tid før og seinast 3 veker før ønskja permisjonar. Ein skal no søkje elektronisk dersom ein ynskjer fri frå skulen. Handsaminga er delegert til skulane.

I opplæringslova §2-11 står det: «Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gje den einskilde eleven permisjon inntil to veker. Det er eit vilkår for retten at foreldra syter for naudsynt undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den vanlege undervisninga når eleven kjem attende på skulen. Dersom skulen finn det naudsynt med ekstra prøver på grunn av permisjonen, pliktar eleven å rette seg etter dette.»

Dersom eleven skal ha fri frå skulen meir enn 2 veker, må eleven meldast ut av skulen.

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/Permisjon-fra-opplaringen/

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/grunnskolen/

 

 

Skulestart på nyåret

Då vil vi takke for godt samarbeid denne hausten og få ønskje alle våre elevar

og føresette ei riktig god julehøgtid!

Første skuledag på nyåret blir torsdag 02.01.

 

Invitasjon til Meistringskurs for 5.-7.trinn

Elevar frå 5.-7. trinn kan få tilbod om meistringskurs frå 03.02.20.  Kurset vil gå på Straume Helsestasjon over 6 samlingar. Målet er å lære om hjelpsame strategiar slik at dei blir mindre engstelege og meistar fleire  utfordringar i kvardagen.

Å vere engsteleg er svært vanleg blant barn og ungdom. Nokre engstar seg for å vere vekke frå foreldre, for sjukdom eller for nye ukjente situasjonar. Andre kan engste seg for hundar, edderkoppar, sosiale situasjonar eller situasjonar der dei skal prestere noko.

Sjå skriv for meir informasjon og påmelding:Mestringskurs Info. Vinter 2020

«Bli sett» – refleksaksjon i desember og januar

I samarbeid med FAU arrangerer skulen refleksaksjon i desember og januar. Det er viktig at både skulen og heimen snakkar om kor viktig det er å «Bli sett» langs vegen no i vintermørket. Målet er at alle elevane ved Landro skule brukar refleks når dei ferdast i trafikken og langs vegen, både til og frå skulen, men også på fritida. Representantar frå FAU var med og delte ut refleksband til alle elevane i dag.

Opning av julegata i skogen

Tradisjonen tru hadde vi opning av julegata vår i skogen. Fine lyslenkjer var hengt opp i trea, og dei vart tende etter nedteljing frå alle elevane våre. Rune spelte trompet og 2. trinn hadde flott songinnslag. Då håpar vi julegata er til glede for elevane våre i adventstida!

Julekonsert 18.12

Då står snart desember og julekonsert for tur.

Invitasjon med meir informasjon kjem, men her er datoen for framsyningane:

 • Onsdag 18. desember klokka 17.00 for A-klassane
 • Onsdag 18.desember klokka 18.30 for B-klassane.

Vel møtt!

Invitasjonen finn du her:Invitasjon julekonsert

Ulike og unike på Landro skule

Sist veke gjennomførte Landro skule temaveka «Ulike og unike». Vi hadde livsmeistring og psykisk helse på timeplanen.

Målet med veka var å læra å forstå og tolerera kvarandre betre, samt å godta at vi alle er ulike og har ulike behov. Elevane vart gjennom ulike aktivitetar betre kjende med omgrepet livsmeistring. Les meir…

Foreldremøter hausten 2019

Det var kjekt å møte elevane våre igjen og vi kan sjå tilbake på to fine skuledagar! Vi har teke imot 47 nye elevar på 1. trinn som nok var litt ekstra spente på skulestart. På bilete ser du 1b.

Her er oversikt over dato for foreldremøter denne hausten:

 • 1. trinn 10. september klokka 1730-1900
 • 2. trinn 05. september klokka 1800-1900
 • 3. trinn 02. september klokka 1800-1900
 • 4.-7. trinn 03. september felles foreldremøte klokka 1800-2000
  • Første del i gymsalen, deretter klassevis

 

Informasjon om fotografering, busskort og nye refleksvestar

Fotografering:

Neste veke er det klart for skulefotografering med portrettbilete og klassebilete. Fotografen kjem på skulen onsdag 21.08, torsdag 22.08 og fredag 23.08. De vil få informasjon frå kontaktlærar om kva for ein dag ditt/dine barn skal fotograferast. Det er opp til kvar og ein om ein ønskjer å kjøpe bilete. Nytt av året (vedteke i SU) er at det blir laga skulekatalog med bilete av elevane og annan nyttig informasjon. Meld frå til kontaktlærar innan tysdag 20.08 dersom ditt barn ikkje skal vera med i skulekatalogen.

Busskort:

Busskorta vi har fått frå Skyss inneheld ein feil slik at dei ikkje verkar.Inntil dette er ordna skal dei elevane som har fått utlevert busskort på skulen berre visa kortet sitt til bussjåføren. Dette har vi fått beskjed om frå Skyss og det vil kanskje ta opp mot 3 veker før feilen er retta opp.

Refleksvestar:

I dag har ordførar, skulesjef og komitèleiar vore på skulen og delt ut nye flotte refleksvestar til elevane våre. Det fine motivet på refleksvesten er teikna av Kamilla Johansen i 7b. Vi oppmodar elevane til å bruke refleksvestane når dei går eller syklar til og frå skulen.

Velkomen til skulestart 2019-2020

Personalet ved Landro skule vil takke elevar og føresette for godt samarbeid gjennom skuleåret! Vi ser tilbake på eit spennande og innhaldsrikt skuleår. Tusen takk til FAU for dei flotte fruktkurvane vi fekk. Vi ønskjer alle våre elevar og føresette ein riktig god sommar!

Torsdag 15. august ønskjer vi velkommen til nytt skuleår.                       Start og slutt første skuledag:

 • 1. klasse klokka 09:00-12:30 frammøte i gymsalen
 • 2.-7. klasse klokka 08:15-12:30 frammøte i gymsalen
 • SFO er open i vanleg opningstid første skuledag

Vi ser fram til å møte elevane og saman skape eit godt nytt skuleår! Ta kontakt med administrasjonen dersom De har spørsmål eller noko er uklårt!