Velkommen til Landro skule

Landro skule ligg på Sotra, i Øygarden kommune, omlag 30 min køyring frå Bergen sentrum. Til skulekrinsen høyrer Turøy, Misje, Solsvik, Vindenes, Landro og Angeltveit. Skulen har skuleåret 2019-2020 264 elevar og 44 tilsette.

Visjonen vår er: -tryggleik – læring – glede –


VELKOMEN TIL SKULESTART 2020-2021

Då står straks eit nytt skuleår for tur, og vi gler oss til å møte gamle og nye elevar! 17. august er første skuledag. 2. til 7. trinn møter kl. 08:15, og dei tilsette vil hjelpe elevane med å få klede og skulesekk på plass i garderobane. 1. trinn møter kl. 09:00 første skuledag. Her kan føresette følgje elevane inn i skulegarden. Når 1. trinn går til klasseromma sine, blir det møte med føresette i gymsalen.

Skulefritidsordninga vil ha ordinære opningstider frå kl. 07:00-16:30 kvar dag. Vi vil halde fram med hentesone ved hovudinngang.

Med tanke på Koronasituasjonen er det nasjonalt laga ei nivådeling av smitteverntiltak for skulane, grønt-, gult- og raudt nivå, alt etter smittesituasjonen. Vi startar skuleåret på gult nivå, det same nivået som vi avslutta skuleåret med.

Heile skuleklassar kan reknast som ein kohort, og det vil seie at alle klassane våre kan ha fulltidstilbod på skulen med ordinære skuledagar. Skulen vil framleis ha ulike tiltak med tanke på smittevern, som fokus på god hygiene og forsterka reinhald, samt dele skulegarden inn i ulike leikesonar i friminutta.

Det er tre grunnpilarar vi alle skal tenke på i høve til å avgrense smittespreiing:

 • Sjuke personar skal ikkje vera på skulen
 • God hygiene
 • Redusert kontakt mellom personar

Skuleskyss går som normalt. Elevane bør tenke på å halde avstand til kvarandre, men det er ikkje lenger eit krav om at ein held ein meter avstand til medelevar på bussen.

Vi ynskjer alle velkomen til skulestart!

Skulestart 2020-2021

Tusen takk for godt samarbeid gjennom skuleåret 2019-2020! Vi ynskjer alle elevar og føresette ein riktig god sommar!

Første skuledag til hausten blir måndag 17. august.

1. klasse møter klokka 09:00 første skuledag, medan dei andre trinna møter klokka 08:15.

OVERSIKT KONTAKTLÆRARAR SKULEÅRET 2020-2021

Her er oversikt over kven som skal vera kontaktlærar for dei ulike klassane neste skuleår:

Klasse: Kontaktlærar:
1a Lisbeth Kvalheim
1b Christine Aadnekvam Ramsli
2a Maria Turøy
2b Christine Hjartøy Fjell
3a Anette Lynglund Kroken
3b Siri Nygård
4a Silje Lokøy
4b Otto Mathias Barth-Dyrkolbotn
5a Beate Heggernes
5b Tonje E. Tuv Wilhelmsen
6a Siren Ryngøye Solsvik
6b Tone Squibb
7a Andrè Algrøy
7b Anette Telle

GLIMT FRÅ EIN KJEKK DAG FOR VÅRE AVGANGSELEVAR

Besøk frå Sotra Villmarkssenter

Fredag 12. juni hadde 7. trinn eit opplegg med Sotra Villmarksenter. Denne kjekke aktivitetsdagen fekk avgangselevane våre som eit plaster på såret for at det ikkje vart skidag denne vinteren. FAU og skulen har i samarbeid dekka kostnadene.

Det var strålande fint vær, og 7. trinn hadde heile uteområdet rundt Landro kyrkje til fri disposisjon denne dagen. Det var Roger Skoge og Erlend Sæle som stod for opplegget.

Elevane blei delte opp i mindre grupper som konkurrerte mot kvarandre. I løpet av dagen blei dei losa igjennom ulike samarbeidsoppgåver. Elevane var strålande fornøgde etter ein kjekk og aktiv dag!

Vi ynskjer å takke elevane på 7. trinn for dei fine åra vi har hatt saman, og samstundes ynskje dei masse lukke til på ungdomsskulen.

VELKOMEN TIL VÅRE NYE FØRSTEKLASSINGAR

Førskuledag og orienteringsmøte

Det var fint å få helse på våre nye førsteklassingar og føresette på førskuledagane  08. og 09. juni. Til saman er det 32 elevar som skal starte på 1. trinn til hausten. Kontaktlærarane blir Lisbeth Kvalheim og Christine Aadnekvam Ramsli.

Vedlagt finn du presentasjonen frå orienteringsmøte for føresette. Første skuledag blir måndag 17. august, og 1. trinn startar klokka 09:00 denne dagen. De vil få god informasjon frå kontaktlærarane om rutinar og praktiske ting ved oppstart.

Orienteringsmøte 1. klasse 2020-2021

SFO er open som vanleg frå fredag 5. juni

Endeleg kan vi informere om at frå og med fredag 05.06 opnar SFO for ordinær drift. SFO er open frå kl 7.00 til 16.30. Dei som har morgonplass brukar SFO basen som vanleg.

Vi skal ha trinnvise kohorter på SFO og uteområdet blir inndelt.

Med tanke på smittevern ønskjer vi framleis at føresette ikkje følgjer elevar inn på skulen. På ettermiddagen skal vi framleis ha hentesone.

Mvh Mona M. Lunde, SFO leiar

PRAKTISK INFORMASJON OM FULL OPNING AV LANDRO SKULE

Full opning for alle trinn frå og med fredag 05. juni!

Frå og med førstkommande fredag kan vi endeleg ha alle elevane våre på skulen kvar dag! Dei vil då følgje klassen sin plan med ordinær skuletid kvar dag. Det blir kjekt både for elevar og tilsette å kunne avslutte dei siste vekene saman på skulen!

På mange skular er fredag 05. juni planleggingsdag. Vi gjennomførte denne planleggingsdagen i januar, og har difor ordinær skuledag denne dagen.

Kohortane/gruppene vi har hatt fram til no blir oppløyst, og elevane vil vera saman med klassen sin på eigne klasserom dei siste vekene.

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har no laga ei nivådeling eller ein trafikklysmodell, der tiltaka er tilpassa smittesituasjonen i samfunnet vårt. Der vi tidlegare måtte ha tiltak på raudt nivå, kan vi no ha tiltak på gult nivå.

Kva er viktig å tenkje på når vi no har tiltak på gult nivå:

 • Ingen sjuke skal møte på skulen
 • Vi held fram med god hand- og hostehygiene
 • Vi held fram med rutinar for forsterka reinhald
 • Vi unngår klemmar og handhelsing
 • Vi reknar heile skuleklassar som ein kohort
 • Tilsette kan veksle mellom kohortar/klassar
 • Vi unngår trengsel og store samlingar
 • Vi deler skulegarden inn i ulike sonar i friminutta

Med tanke på smittevern ønskjer vi framleis at føresette ikkje følgjer elevar inn på skulen. Vaksne vil ta imot dei i skulegarden.

Følg med på vekeplanen til elevane og på informasjon frå kontaktlærar. Her får de informasjon som gjeld for klassen om organisering og tilbod dei neste vekene.

Skulebussen går som vanleg. Har de barn som skal nytte skulebussen må de lese skrivet som ligg ved frå skyss. :

Brev til skoler og kommuner vedr skoleskyss fom 02.06 (002)

I oppdatert smittevernrettleiar blir det framleis tilrådd at ein unngår offentleg transport om det er mogleg. Vidare går det fram at elevar bør sitje på annankvart sete, men at elevar frå same hushaldning eller same klasse kan sitje saman. Sidan elevar frå same klasse kan sitje saman vil dette medføre at ein kan frakte fleire elevar enn tidlegare. I praksis kan alle setane nyttast, så lenge ein kan sitje saman med ein frå same klasse. Bussoperatørane er informert om at elevar ikkje skal bli køyrt forbi, og dei skal sikre at alle elevane kjem seg til og frå skulen.

Med beste helsing

Anita Vabø, rektor

FØRSKULEDAG OG ORIENTERINGSMØTE FOR FØRESETTE

Vi ønskjer elevane som skal byrje i 1. klasse til hausten velkomen til førskuledag måndag 8. og tysdag 9. juni. Vi har 32 elevar på 1. trinn, og desse blir delt i 3 grupper som møter til avtalt tid. Alle har fått heim skriftleg invitasjon til førskuledagen der det står oppført dag og tidspunkt.

Då vi står overfor litt spesielle tider kan det ikkje bli handhelsing og oppmøte i gymsalen som vanleg. Vi vil ta imot elevane saman med føresette ute i skulegarden vår. Når føresette har følgt elevane til klasserommet, ønskjer vi å invitere til informasjonsmøte i gymsalen. Her vil de få god informasjon om skulen og livet i 1. klasse. I gymsalen sit vi med avstand med tanke på smittevern.

Vi gler oss til å helse på våre nye elevar og føresette!

HURRA FOR 17. MAI!

I dag hadde vi eit ønskje om at elevane våre på 1.-4. trinn skulle få kjenne på 17. mai-stemninga i forkant av ei litt annleis feiring enn dei er vane med. Dagen vart fylt med 17. mai-tog og ulike aktivitetar. Resultatet var glade og fornøgde barn, akkurat slik vi hadde håpa på. Her er nokre glimt frå dagen:

Tradisjonen tru vart det kåring av beste heiarop. Foreldre stilte opp som jury og kåra 2. trinn som vinnarar av den flotte vandrepokalen.

Trykk på linken og sjå det flotte 17. mai-toget vårt (filma av Frode Ims):

https://filesender.uninett.no/?s=download&token=e8dde486-f8b4-4d94-93d1-25b7611ffdc6

6. trinn avslutta sin skuledag med lokal Tine-stafett. Her var det også god stemning og flott innsats, og is i premie til alle!

Med dette vil vi ønskje alle våre elevar og føresette ei riktig god 17. mai-feiring!