Velkommen til Landro skule

Landro skule ligg på Sotra, i Øygarden kommune, omlag 30 min køyring frå Bergen sentrum. Til skulekrinsen høyrer Turøy, Misje, Solsvik, Vindenes, Landro og Angeltveit. Skulen har skuleåret 2019-2020 264 elevar og 44 tilsette.

Visjonen vår er: -tryggleik – læring – glede –


27. april opnar skulen for 1.-4. trinn

Regjeringa har i dag avgjort at 1. til 4. trinn på skulane og skulefritidsordninga opnar den 27. april. Dette gjeld alle skulane på småtrinnet i Øygarden kommune. Det er ikkje avklart kva tid resten av grunnskuleelevane skal koma tilbake til vanleg undervisning.

– Det er eit mål at alle elevane skal koma tilbake til skulen før sommaren, på ein eller annan måte, dersom det er smittevernmessig forsvarleg, seier kunnskapsminister Guri Melby.

Det er avgjerande for Øygarden kommune at alle foreldre, tilsette og barn skal kjenna seg trygge når dei kjem tilbake til barnehage og skule. Det er difor ein føresetnad at vi har på plass gode smitteverntiltak før vi opnar barnehagane og skulane

Les pressemeldinga frå regjeringa her

Over påske held vi fram med heimeundervisning på same måte som tidlegare. Både elevar og foreldre vil få god informasjon frå kontaktlærarane om kva som er på planen for dagen og veka. Målet er at elevane skal ha to arbeidsøkter kvar dag med fag, i tillegg til ei lesestund og ein fysisk aktivitet/heimeoppgåve.

Vi minner om at skulen også over påske er rigga for tilsynsordning for born med særlege behov og der begge føresette har yrker som blir definert som samfunnskritiske. Slike behov skal meldast inn til rektor: anita.vabo@oygarden.kommune.no

De finn til ei kvar tid oppdatert informasjon på kommunen si heimeside:

Øygarden kommune

God påske!

Med beste helsing Anita Vabø, rektor

Informasjon om påskeveka

Då står påska straks for tur, og vi kan rekne med at påskeferien for dei fleste vert litt annleis i år enn det vi er vande med. Det blir sikkert godt for elevane og heimane med litt pause frå fjernundervisninga. Eg vil takke både tilsette og heimane for svært godt samarbeid og fin innsats i perioden med heimeskule!

Først i neste veke veit vi korleis det blir over påske. Då får vi svar på om heimeundervisninga skal helde fram eller om det blir heil eller delvis opning av skulen. Melding blir sendt ut og heimesida oppdatert når dette er endeleg avklart.

Det vert tilsyn for barnehagebarn og elevar i Øygarden kommune i påskeferien. Dette gjeld barn av personell i samfunnskritiske funksjonar og barn med særlege omsorgsbehov. Tilbodet inneber ikkje undervisning/ pedagogisk tilbod som vanleg, men tilsyn.

Vi har kartlagt behovet for tilsyn med elevar i påska, men det er viktig at føresette melder frå til underteikna dersom det oppstår behov. Som rektor ved skulen er eg tilgjengeleg i påskeveka for føresette med nøkkelroller, dersom ein skulle verta kalla ut ekstra i påskehelga. Dette gjeld også om barnevernet, PPT, politi eller helse melder om at det er fleire barn som av særlege grunnar treng tilsyn. De når meg på: anita.vabo@oygarden.kommune.no eller mobil 98870780.

Med beste helsing

Anita Vabø, rektor

 

De finn til ei kvar tid oppdatert informasjon på kommunen si heimeside:

Øygarden kommune

 

Påmelding sommarferie-SFO

Det er tilbod om sommarferie-SFO på Bjorøy-, Brattholmen-, Foldnes-, Rong-, Skogsvåg-, og Ågotnes skular i sommar. Spesialavdelinga på Hjelteryggen skule har ope for barn med spesielle behov.

Ferietilboda er opne for barn frå alle skulekrinsane. Elevar på nye 1. trinn kan søkje om plass på ferie-SFO i veke 32, samt 10. og 11. august.

Minner om at frist for å søkje plass på ferie-SFO er 3 veker før den første ferieveka, veke 26, tek til. De må difor søkje innan 29. mai dersom de ønskjer å nytte ferieordninga. Det gjeld også om du berre skal ha plass i august.

Påmeldingsskjema finn du her:

https://oygarden.kommune.no/skjema/skjema/OYK0028/

 

Skulen er stengd til over påske

Hei alle saman!

Som de kanskje allereie har fått med dykk så har regjeringa i dag bestemt at skulane skal vera stengde til over påske, til og med 13. april. Det betyr at vi held fram med fjernundervisninga fram til påskeferien. Vi er imponerte og stolte over kor godt elevane våre jobbar heime i denne situasjonen, så dette skal vi klare!

Minner igjen om at skulen er rigga for tilsynsordning for born med særlege behov og der begge føresette har yrker som blir definert som samfunnskritiske. Slike behov skal meldast inn til rektor: anita.vabo@oygarden.kommune.no

Leiinga i Øygarden kommune har avgjort at det ikkje lenger vert høve til å nytta uteområda/leikeområda ved barnehagane og skulane.

Ta vare på kvarandre!

Det er viktig at alle held seg oppdatert på kommunen si heimeside:

Øygarden kommune

 

Kjære alle saman!

Det er rart å sjå skuleplassen vår tom i beste «friminuttstid»! Her som det brukar å vera full aktivitet i klatrestativet, i skogen, på ballbana og i gymsalen. Timar på klasserommet er erstatta med fjernundervisning i kvar ein heim. Lærarane skyt av innsatsen til elevane og samarbeidet med heimane, det er veldig kjekt å høyre!

Vi saknar alle elevane våre og gler oss til å møtast igjen! Når det blir veit vi ikkje enno, men så snart vi veit vil de få beskjed. Akkurat no er det felles dugnad som gjeld for oss alle! Eg håpar du og familien din har det bra. Det er sikkert utfordrande å finna balansen med fjernundervisning, heimekontor og andre oppgåver i heimen, slik er det også for lærarane som har heimekontor. Då tenkjer eg at dette er tida for å vera fleksible og rause med kvarandre, og saman finne balansen og få desse spesielle dagane til å fungere best mogleg. Det er viktig å melde frå til skulen dersom dagane og dagsplanane blir for krevjande, då skal vi alltid finna ei løysing saman.

3. trinn har hatt ei flott teikneoppgåve med mottoet «Alt blir bra!» Her er det Emily T. Karlsen som stolt viser fram den fine teikninga si. Dette mottoet synes eg høver bra i desse tider – Alt blir bra igjen, berre vi tek tida til hjelp!

Ta godt vare på kvarandre i heimen og nøl ikkje med å ta kontakt om de treng hjelp eller meir informasjon!

Med beste helsing rektor

Det er framleis viktig at alle held seg oppdatert på kommunen si heimeside:

Øygarden kommune

 

Informasjon til heimen

Vi er nok alle einige om at det vi opplever i desse dagar er svært spesielt. Kvardagen er brått snudd på hovudet både for liten og stor. Vi veit at det er tankar og uro rundt den situasjonen vi er komen i, så det aller viktigaste er at vi tek godt vare på kvarandre!

Alle heimane har fått informasjon frå kontaktlærarane om korleis vi skal samarbeide dei neste vekene for å gje elevane god fjernundervisning. Skulen skal sørge for opplegg og leggje til rette for opplæring heime. Når det er sagt ønskjer vi å presisere at det viktigaste dei neste vekene er å hindre spreiing av smitte, og dette må få hovudfokus føre faglege prestasjonar. Dette er også bakgrunnen for at vi set i gong fjernundervisninga i morgon, tysdag 17.03.

Ein fin aktivitet i dag er å sjå pressekonferansen som statsministeren skal helde for barn klokka 10:30: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministeren-holder-pressekonferanse-for-barn/id2693657/

Dersom dei faglege krava og det ein skal gjennomføre blir for belastande for borna og heimen, er det viktig at ein er i tett dialog med kontaktlærar. Kontaktlærar vil då kunne gje råd og hjelp rundt dette. Det er svært viktig at ein har det godt på heimebane no når kvar og ein må vere så mykje innomhus. Målet vårt er at vi er i dagleg kontakt med elevane og heimane våre for å følgje kvarandre opp så best vi kan.

Vi minner om at skulen er rigga for tilsynsordning for born med særlege behov og der begge føresette har yrker som blir definert som samfunnskritiske. Slike behov skal meldast inn til rektor: anita.vabo@oygarden.kommune.no

Kommunen ber oss formidla til føresette at de bidreg til at barna ikkje er saman i større lag og grupper. Når dei er saman, må dei halde avstand til kvarandre, sitja i god avstand og ha god smittehygiene. Folkehelseinstituttet ber om at borna ikkje samlast til leiketreff. Det bør avgrensast til familie og søsken.

Det er framleis viktig at alle held seg oppdatert på kommunen si heimeside: Øygarden kommune

Det er også oppretta ei ressurside for føresette. Her kan ein få ulike tips og råd i høve til gjennomføring av heimeundervisning, struktur på dagen og anna:

Føresette: https://sites.google.com/oygardenskule.no/ressurssidefresette/start

Igjen, ta godt vare på kvarandre i heimen og nøl ikkje med å ta kontakt om de treng hjelp eller meir informasjon!

Med beste helsing oss på Landro skule

Plan for fjernundervisning og utviklingssamtalar

Grunna stenging av skulen, blir det no heimeundervisning/fjernundervisning for alle elevane våre. 

Mål for fjernundervisning:

 • I hovudsak gje elevane undervisning i basisfaga (norsk, engelsk og matematikk)
 • La borna få ein struktur på dagen under fjernundervisninga.

Slik gjer vi det frå tysdag 17.03.20:

 • Informasjon om dagsplan for 4.-7. trinn blir lagt ut kl. 08.30 kvar dag på Google Classroom. 1.- 3. trinn har ulike løysingar. Kontaktlærar informerer.
 • Elevane skal ha to arbeidsøkter kvar dag med fag, i tillegg til ei lesestund og ein fysisk aktivitet/heimeoppgåve. 

Vi ønskjer frå dykk føresette:

 • Legge til rette for at elevane får gjort oppgåvene på arbeidsplanen som blir lagt i Google Classroom.
 • Gje kontaktlærar beskjed dersom barnet er sjuk, og ikkje får jobba med oppgåvene. Bruk Transponder.
 • Lærar er tilgjengeleg i ordinær arbeidstid og tek i mot alle spørsmål på Transponder eller e-post. Dei svarar så snart som råd!
 • Spør dersom de lurer på noko.

Gjennomføring av utviklingssamtalar: 

 • Vi sender heim eit skriftleg skjema i Transponder i løpet av dei to neste vekene, og tilbyr ein telefonsamtale dersom det er behov for det. Meld frå til kontaktlærar om du ønskjer ein telefonsamtale i tillegg.

Ta vare på kvarandre!

Brev til føresette

Helsedirektoratet stengjer alle barnehagar og skular

 

Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control i Atlanta, USA)

For å stoppe spreiing av koronaviruset og bidra til å oppretthalde naudsynte helse- og omsorgstenester, har Helsedirektoratet vedteke ei rekke tiltak. Dei nye nasjonale føringane gjer at alle skular og barnehagar er stengt frå 12.03 klokka 18:00.

Vi ber om tilbakemelding om behov for tilsyn av born som har føresette i  samfunnskritiske funksjonar (t.d. helsepersonell som må på jobb). Desse tilbakemeldingane ber vi om å få pr. e-post til rektor anita.vabo@oygarden.kommune.no med følgjande informasjon:

 • Eleven/elevane sitt namn og klasse
 • Samfunnskritisk funksjon
 • Informasjon om behovet for tilsyn

Det vert lagt opp til heimeundervisning på digitale plattformar frå neste veke av. De vil få god informasjon om dette i løpet av morgondagen.

Her kan de lese meir om stenging av skulane:

https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/stengjer-alle-skulane.11292.aspx

Det er viktig at alle held seg oppdatert på kommunen si heimeside:

Øygarden kommune

Informasjon koronavirus

Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control I Atlanta, USA)

Skulane i Øygarden følgjer råda frå Øygarden kommune og Folkehelseinstituttet om smitteførebygging.

Her finn du informasjon på nettsida til Øygarden kommune.       https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/koronavirus.10941.aspx         

Her er informasjon frå Folkehelseinstituttet.      https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Skulen har skjerpa inn rutina for handhygiene i tråd med tilrådde tiltak sett i verk av Folkehelseinstituttet.

Helsedirektoratet har laga ein informasjonsfilm om koronaviruset som kan vera nyttig å sjå både for born og vaksne. Mange born og unge har spørsmål om koronaviruset som denne filmen gir gode svar på.

I YouTube-filmen får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet).

Her finn du filmen:

https://youtu.be/v1W249tl1vA