Velkommen til Landro skule

Landro skule ligg på Sotra, i Øygarden kommune, omlag 30 min køyring frå Bergen sentrum. Til skulekrinsen høyrer Turøy, Misje, Solsvik, Vindenes, Landro og Angeltveit. Skulen har skuleåret 2019-2020 264 elevar og 44 tilsette.

Visjonen vår er: -tryggleik – læring – glede –


SFO er open som vanleg frå fredag 5. juni

Endeleg kan vi informere om at frå og med fredag 05.06 opnar SFO for ordinær drift. SFO er open frå kl 7.00 til 16.30. Dei som har morgonplass brukar SFO basen som vanleg.

Vi skal ha trinnvise kohorter på SFO og uteområdet blir inndelt.

Med tanke på smittevern ønskjer vi framleis at føresette ikkje følgjer elevar inn på skulen. På ettermiddagen skal vi framleis ha hentesone.

Mvh Mona M. Lunde, SFO leiar

PRAKTISK INFORMASJON OM FULL OPNING AV LANDRO SKULE

Full opning for alle trinn frå og med fredag 05. juni!

Frå og med førstkommande fredag kan vi endeleg ha alle elevane våre på skulen kvar dag! Dei vil då følgje klassen sin plan med ordinær skuletid kvar dag. Det blir kjekt både for elevar og tilsette å kunne avslutte dei siste vekene saman på skulen!

På mange skular er fredag 05. juni planleggingsdag. Vi gjennomførte denne planleggingsdagen i januar, og har difor ordinær skuledag denne dagen.

Kohortane/gruppene vi har hatt fram til no blir oppløyst, og elevane vil vera saman med klassen sin på eigne klasserom dei siste vekene.

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har no laga ei nivådeling eller ein trafikklysmodell, der tiltaka er tilpassa smittesituasjonen i samfunnet vårt. Der vi tidlegare måtte ha tiltak på raudt nivå, kan vi no ha tiltak på gult nivå.

Kva er viktig å tenkje på når vi no har tiltak på gult nivå:

 • Ingen sjuke skal møte på skulen
 • Vi held fram med god hand- og hostehygiene
 • Vi held fram med rutinar for forsterka reinhald
 • Vi unngår klemmar og handhelsing
 • Vi reknar heile skuleklassar som ein kohort
 • Tilsette kan veksle mellom kohortar/klassar
 • Vi unngår trengsel og store samlingar
 • Vi deler skulegarden inn i ulike sonar i friminutta

Med tanke på smittevern ønskjer vi framleis at føresette ikkje følgjer elevar inn på skulen. Vaksne vil ta imot dei i skulegarden.

Følg med på vekeplanen til elevane og på informasjon frå kontaktlærar. Her får de informasjon som gjeld for klassen om organisering og tilbod dei neste vekene.

Skulebussen går som vanleg. Har de barn som skal nytte skulebussen må de lese skrivet som ligg ved frå skyss. :

Brev til skoler og kommuner vedr skoleskyss fom 02.06 (002)

I oppdatert smittevernrettleiar blir det framleis tilrådd at ein unngår offentleg transport om det er mogleg. Vidare går det fram at elevar bør sitje på annankvart sete, men at elevar frå same hushaldning eller same klasse kan sitje saman. Sidan elevar frå same klasse kan sitje saman vil dette medføre at ein kan frakte fleire elevar enn tidlegare. I praksis kan alle setane nyttast, så lenge ein kan sitje saman med ein frå same klasse. Bussoperatørane er informert om at elevar ikkje skal bli køyrt forbi, og dei skal sikre at alle elevane kjem seg til og frå skulen.

Med beste helsing

Anita Vabø, rektor

FØRSKULEDAG OG ORIENTERINGSMØTE FOR FØRESETTE

Vi ønskjer elevane som skal byrje i 1. klasse til hausten velkomen til førskuledag måndag 8. og tysdag 9. juni. Vi har 32 elevar på 1. trinn, og desse blir delt i 3 grupper som møter til avtalt tid. Alle har fått heim skriftleg invitasjon til førskuledagen der det står oppført dag og tidspunkt.

Då vi står overfor litt spesielle tider kan det ikkje bli handhelsing og oppmøte i gymsalen som vanleg. Vi vil ta imot elevane saman med føresette ute i skulegarden vår. Når føresette har følgt elevane til klasserommet, ønskjer vi å invitere til informasjonsmøte i gymsalen. Her vil de få god informasjon om skulen og livet i 1. klasse. I gymsalen sit vi med avstand med tanke på smittevern.

Vi gler oss til å helse på våre nye elevar og føresette!

HURRA FOR 17. MAI!

I dag hadde vi eit ønskje om at elevane våre på 1.-4. trinn skulle få kjenne på 17. mai-stemninga i forkant av ei litt annleis feiring enn dei er vane med. Dagen vart fylt med 17. mai-tog og ulike aktivitetar. Resultatet var glade og fornøgde barn, akkurat slik vi hadde håpa på. Her er nokre glimt frå dagen:

Tradisjonen tru vart det kåring av beste heiarop. Foreldre stilte opp som jury og kåra 2. trinn som vinnarar av den flotte vandrepokalen.

Trykk på linken og sjå det flotte 17. mai-toget vårt (filma av Frode Ims):

https://filesender.uninett.no/?s=download&token=e8dde486-f8b4-4d94-93d1-25b7611ffdc6

6. trinn avslutta sin skuledag med lokal Tine-stafett. Her var det også god stemning og flott innsats, og is i premie til alle!

Med dette vil vi ønskje alle våre elevar og føresette ei riktig god 17. mai-feiring!

Informasjon om opningstider frå SFO

Vi kjem til å utvide opningstida til SFO med 30 min frå veke 21. Landro SFO held open frå kl 8.00 og frå etter skuletid til kl 16.00.

Det har fungert greitt desse vekene sidan vi starta opp, elevane er flinke å tilpasse seg og til å halde seg med sin kohort på sitt område når vi er ute på SFO, og handvasken er godt innarbeida.

Ved henting:

Vi set pris på om dei som veit når barnet skal gå lagar faste avtaler. Faste avtaler kan ein sende på epost til SFO leiar: mona.lunde@oygarden.kommune.no

Korte beskjeder kan de senda på SMS. Beskjeder må vera sendt før 12.00 slik at vi får sendt avgårde dei som skal gå heim, eller bli henta i området ved hentesona/parkering til gitt tidspunkt. Vi ønskjer færrast mogleg telefonar.

Om de skal hente og det ikkje er vaksne ute ring på SFO-telefonen 991 09 733

Foreldre kan ikkje gå inn på skulen. Vi har difor ei lita hentesone rett innanfor tunnelen der ein kan venta til ein vaksen har henta barnet for deg.

Ta gjerne kontakt med SFO leiar viss ein har spørsmål.

Med vennlig helsing

Mona M. Lunde

SFO FRÅ HAUSTEN 2020

Frå 01.08.2020 er det nye plasstyper og nye vedtekter

Frå hausten 2020 vert det 5 ulike opphaldstilbod på Landro SFO:

•    Ordinær full plass – frå 07.00 til 16.30
•    Redusert plass – frå 07.00 til 15.30
•    Berre ettermiddag til 15.30
•    Berre ettermiddag til 16.30
•    Berre morgonopphald – frå 07.00 til 08.15

Dersom barnet dykkar skal ha same opphald frå hausten som dei hadde i 2019/20, treng føresette ikkje å søkje på nytt. Om de vil ha ein annan type opphald, må de sende inn ny søknad via kommunen si nettside. Dersom barnet ikkje skal på SFO frå hausten, må de seie opp plassen.

Opningstid for Landro SFO er frå 07.00 til 16.30 kvar dag.
Meir info her
Ta kontakt med SFO leiar viss spørsmål:
Kontoret: 55 097894
Mobil: 991 09 733

Med vennleg helsing

Mona M. Lunde, SFO leiar

BLI MED PÅ 17. MAI-FEIRING

Kjære elevar og føresette!

17.mai-feiringa i Øygarden vert annleis i år. Det vert ikkje markering lokalt på Landro skule, men det blir likevel markering og fest langs vegen på sjølve dagen. Det vert kortesje med fleire køyretøy og direktesending (nett-TV) med mange og varierte innslag (les meir på Øygarden kommune si heimeside).

Landro skule høyrer til kortesje nord som følgjer denne ruta:

Start på Hellesøy – Tjeldstø – Rong – Toftøy – Misje – Landro – Angeltveit – Vindenes

 • Start på Hellesøy kl. 13.00
 • Tjeldstø ca. kl. 13.55
 • Rong ca. kl. 14.50
 • Solsvika ca. kl. 15.30
 • Vindenes

Vi håpar mange blir med på feiringa og deltek langs ruta i nærleiken av der ein bur. Det er viktig at vi unngår store folkemengder (ikkje grupper over 20 personar). Hugs smittevernreglar og avstand på minst ein meter.

FAU ved Landro skule stiller med eigen minibuss til kortesje nord

Bilen blir fint pynta og merka med Landro skule, dette blir stas! Det hadde vore veldig kjekt om mange vart med og skapte god stemning langs traseen med flagg, ballongar, fløytar, heiarop og smil!

Vi ønskjer dykk alle ei riktig god og trygg 17. mai-feiring!
Alt blir bra!

Med beste helsing

FAU og oss på Landro skule

VÅR EIGEN 17. MAI-FEIRING PÅ SKULEN

Førstkomande fredag skal vi lage vår eigen 17. mai-feiring for 1.-4. klasse på skulen. Det blir 17. mai-tog med både flaggborg, faner og heiarop. Vi har sjølvsagt fokus på avstand og elevane må gå i gruppene sine.

Etter toget blir det aktivitetar ute. Det blir tradisjonelle 17. mai-leiker som spikerslag, pilkast, ball på boks, sekkeløp og ringspel. Mot slutten av dagen blir det delt ut is og premie til kvar og ein for god innsats! Dei andre trinna vil også få is på skulen.

Vi trur at dette blir ein kjekk dag for dei yngre elevane våre, og ganske sikkert «eit  plaster på såret» for at det blir ei litt annleis 17. mai-feiring i år.

Vi gler oss!

PRAKTISK INFORMASJON OM VIDARE OPNING AV LANDRO SKULE

Endeleg kan vi også ønskje 5.-7. trinn velkomen tilbake til Landro skule! 

Vi kan no sjå tilbake på to veker som har fungert svært bra for elevane våre på 1.-4. trinn. Det var godt å få dei tilbake på skulen, og elevane har vore veldig flinke til å følgje alle reglane og rutinane vi har med tanke på smittevern. Eg vil også takke føresette for godt samarbeid for å få dette til! Regjeringa var tydeleg på at 1.-4. trinn skulle prioriterast med fulltidstilbod. Det vil seie at dei fram mot sommarferie vil få eit tilbod i ordinær skuletid kvar dag, akkurat slik vi har gjennomført det dei siste vekene.

Neste veke kan vi endeleg ønskje 5.-7. velkomen tilbake på skulen! Vi må framleis ha mykje fokus på smittevern, så det let seg dessverre ikkje gjennomføre at alle elevane våre er her samstundes. Elevane på 5.-7. trinn vil i vekene fram mot sommarferie få ein kombinasjon av faste dagar på skulen og fjernundervisning. Det vil seie at dei dagane dei ikkje er fysisk til stades på skulen, vil dei få god oppfølging og fjernundervisning av kontaktlærar. Meir informasjon om fordeling av dagar og praktisk informasjon finn de i informasjonsskrivet. Vi veit at elevane gler seg til å møte alle klassekameratane og lærarane sine att, og vi har stor tru på at denne ordninga vil sikre at alle elevane våre får ei god avslutning på eit heller spesielt halvår.

Praktisk informasjon til føresette:

I vedlegget under finn de informasjon om vidare opning av skulen som de må lese nøye:

Informasjonsskriv om vidare opning av skulen

Vi følgjer ordinær skuletid kvar dag med start kl. 08:15. Vi oppmodar alle som følgjer sitt barn, eller der barnet går til skulen om å ikkje kome før klokka 08.15. Vi ønskjer ikkje at barna er ute og i lag med barn dei ikkje er i samarbeidande gruppe/kohort med. Vaksne på skulen vil stå ute og ta imot barna, og bli med dei inn i sitt klasserom. 1. trinn skal framleis nytte skuleporten nord for skulen når dei kjem om morgonen.

Følg med på vekeplanen til elevane. Her får de oversikt over korleis dagane blir.

Skulebussen går som vanleg. Har de barn som skal nytte skulebussen må de lese skrivet som ligg ved frå skyss. :

Brev til foresatte ang skoleskyss fom uke 20

På kommunen sine sider finn de informasjon om fjernundervisning og heimeundervisning:

Behov for fjernundervisning eller heimeundervisning?

Det er viktig å lese rutinar på kva de må gjere dersom barnet/heimen kjem innanfor risikogruppa og vil ha behov for fjernundervisning.

Planane vi har utarbeidd for vidare opning av skulen vår er drøfta både med tillitsvalt og verneombod ved skulen. Administrasjonen har også orientert og drøfta planane med leiar for FAU. Dersom det er noko de lurar på er det berre til å ta kontakt med kontaktlærar, FAU-leiar eller underteikna.

Med beste helsing rektor

Anita Vabø

 

Gratulerer 4B – vinnar av vekesoppdrag med tema Batterikunst

Klasse 4B var denne våren påmelde i «Batterijakten», ein miljødugnad for å samle inn brukte hushaldningsbatteri. Dugnaden vart dessverre avlyst etter berre ei veke, grunna Covid-19. Klasse 4B fekk likevel samla inn 36 kilo batteri og har delteke i det første vekesoppdraget.

I går kom det ei gladmelding frå Miljøagentane om at 4B ved Landro skule er kåra til ein av vinnarane av vekesoppdrag 1 – Batterikunst i Batterijakten 2020. Premien er 2500 kroner til klassen! Hurra!

Ord frå juryen:  Klasse 4B ved Landro skule i Øygarden har laga ein flott jordklode av batteri. Elevane ligg i ein sirkel rundt batterikloda og held hender. På denne måten viser dei kor viktig det er at vi beskyttar jorda og samarbeider for å ta vare på den på best mogleg vis!

Gratulerer så mykje til 4B med god innsamling av batteri og kjempeflott Batterikunst!